חופש מהדתה

  • נגד כפייה דתית – בעד ״חייה ותן לחיות״
  • עידוד תכנים ליברלים ודמוקרטיים בבתי ספר ובחינוך הבלתי פורמלי